Zhou Zhihong

Su Tong
Kang Hyun
kraken app update
Lin Xiongwei
Huang Chongxu

Shu Ming

,kraken app update.